Digital kompetens för lärare (DigCompEdu)

Skriv ut
I tidigare inlägg om advekat digital kompetens såg vi på två modeller för att definiera vad digital kompetens innebär. En modell som jag skrev om var DigCom (uppdatering till 2.1 maj 2017) som är en generell modell kring digital kompetens. EU kommissionen har tagit fram riktlinjer specifikt för lärare (DigCompEdu).

Riktlinjen (framework)  kan tillämpas på alla utbildningsnivåer från förskola till universitet. Modellen sätter digitala kompetenser som en integrerad del av lärarens professionella och pedagogiska kompetenser och relaterar även till elevernas/studenternas kompetenser. Digitala kompetenser ingår alltså i en helhetssyn på lärarens roll. – Alastair Creelman (CC BY SA)

(Klicka på bilden för att se mer detaljer)

 

Modellen är indelad i tre synsätt (Pedagogers professionella kompetenser, Pedagogers pedagogiska kompetenser och Elevers kompetenser), dessa är i sin tur uppdelad i 6 kompetens områden med totalt 22 kompetenser.

Pedagogers professionella kompetenser

(Educators professional competences)


Fokuserar på den professionella miljön

1.1 Organisational communication

Använda digitala tekniker på ett organiserat sätt när det kommer till kommunikation med elever, föräldrar och andra aktörer. Utveckla samarbeten och förbättra organisatoriska kommunikations strategier.

1.2 Professional collaboration

Använda digitala teknologier för att skapa förutsättningar för samarbeten med kollegor för att utbyta erfarenheter, kunskaper och samarbeta för att utveckla innovativa pedagogiska metoder.

1.3 Reflective practice

individuellt reflektera över, kritiskt utvärdera och aktivt utveckla sin egen digitala
pedagogisk användande och kollegors användande.

1.4 Digital Continuous Professional Development (CPD)

Använda digitala resurser för kontinuerligt professionell utveckling.

Pedagogers pedagogiska kompetenser

(Educators pedagogic competences)


Fokus på sovrande, skapande och delning av digitala resurser

2.1 Selecting digital resources

Identifiera, bedöma och välja digitala resurser för undervisning och lärande. Ha i åtanke den specifika lärande objektet, kontext, pedagogisk användande/metod och elev grupp när valet av digital resurs och planering görs.

2.2 Creating and modifying digital resources

Modifiera och bygga vidare på existerande resurser där det är tillåtet (ec. Creative commons, mooc). Skapa nya digitala utbildning resurser. Ha i åtanke den specifika lärande objektet, kontext, pedagogisk användande/metod och elev grupp när valet av digital resurs och planering görs.

2.3 Managing, protecting and sharing digital resources

Organisera digitalt innehåll och göra det tillgängligt för elever, föräldrar och andra pedagoger. Aktivt skydda känslig digitalt innehåll. Respektera integritets- och upphovsrättsregler. Förstå användandet och skapande av öppna licenser och öppna utbildning resursers och dess tillstånd för hur de får användas.

Fokus på hantera och arrangera användningen av digitala verktyg i undervisning och lärande.

3.1 Teaching

Planera och implementera digitala enheter och resurser in i lärande processen så att det förbättrar effektiviteten av undervisningens interventioner. Hantera och orkestrera digitalt undervisningsinterventioner. Experimentera och utveckla nya format och pedagogiska metoder.

3.2 Guidance

Använda digital teknologier och tjänster för att förbättra samspelet med eleverna, individuellt och kollektivt, inom och utanför inlärningssession. Använda digital teknologier för att erbjuda vägledning och hjälp i rätt tid. Experimentera och utveckla nya format i sättet att erbjudande
vägledning och stöd.

3.3 Collaborative learning

Använda digitala teknologier för att främja och förbättra lärande genom samarbeta. Tillåta elever att använda digitala verktyg för att samarbeta, kommunicera och skapa kunskap.

3.4 Self-regulated learning

Använda digitala teknologier för strukturera lärandeprocessen. D.vs.göra det möjligt för eleverna att planera, övervaka och reflektera över deras egen inlärning, ge bevis för framsteg, dela insikter och komma upp med kreativa lösningar.

Fokus på digitala verktyg och strategier för att förbättra bedömning.

4.1 Assessment strategies

Använda digital teknologi för formativ och summativ bedömning. För att förbättra variation och lämplighet av bedömningsformat och metoder.

4.2 Analysing evidence

Generera, välja, kritiskt analysera och tolka digitala bevis på elevers aktiviteter, prestationer och framsteg för att visa kunskapsutveckling.

4.3 Feedback and Planning

Använda digital teknologi till tillhandahålla riktade och aktuella återkoppling till eleverna. Anpassa undervisningsstrategier och tillhandahålla riktade stöd, baserat på bevis som genereras av den digitala tekniken som används. Möjliggör för elever och föräldrar bevis som tillhandahålls av digital teknologi och använda den för beslutsfattande.

Fokus på tillgängliggöra användningen av digitala verktyg för studerande.

5.1 Accessibility and inclusion

Säkerställa tillgänglighet till lärande resurser och aktiviteter, för alla elever. Att överväga och svara på elevernas (digitala) förväntningar, förmågor, användningar och missuppfattningar, liksom som kontextuell, fysisk eller kognitiva begränsningar till deras användning av digital teknik

5.2 Differentiation and personalisation

använd digital teknologier till ta itu med elevernas olika lärande behov, genom att tillåta Eleverna ska gå vidare på olika nivåer och hastigheter, följ individuellt lärande vägar och mål.

5.3 Actively engaging learners

Använda digital teknologier till främja elevernas aktiva och kreativt engagemang med ett ämne. Använd digital teknologier inom pedagogik strategier som främjar elevernas övergripande färdigheter, öppenhet att lära sig nytt, verkliga världen kontexter, involvera eleverna själva i hands-on verksamhet, vetenskaplig utredning och komplexa problemlösning, eller i andra sätt som ökar elevernas aktivt engagemang och kreativt uttryck.

Elevers kompetenser

(Learners competences)


Fokus på att stödja elevernas digitala kompetens

6.1 Information and media literacy

Genomföra lärandeaktiviteter, uppgifter och bedömningar som kräva att eleverna behärskar
informationsbehov,  finna information och resurser i digitala miljöer; organisera, bearbeta, analysera och tolka information. Jämföra och kritiskt värdera trovärdigheten
och tillförlitlighet

6.2 Digital communication & collaboration
Genomföra lärandeaktiviteter, uppgifter och bedömningar som kräva att eleverna använder effektivt och ansvarsfullt digital teknologi för kommunikation, samarbete och delaktighet i samhället.

6.3 Digital content creation

Genomföra uppgifter och lärande aktiviteter som kräver att eleverna uttrycker sig genom digitala medel. Ge möjlighet för eleverna att modifiera och skapa digitalt innehåll i olika format. Att lära eleverna hur upphovsrätt och licenser gäller för digital innehåll, hur man hänvisar till källor och attribut licenser.

6.4. Responsible use

Vidta åtgärder för att säkerställa att elevernas fysiska, psykologiska och sociala välbefinnande medan du använder digitala teknologier. Att ge eleverna möjlighet att hantera risker och använda av digitala teknologier på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

6.5 Digital problem solving

Genomföra lärande och bedömningsaktiviteter som kräver att eleverna identifierar och löser tekniskt problem eller att de överför tekniska kunskaper kreativt till ny situationer.

Läs foldern här (vilket inlägget mycket baserat på)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...