Vad menas med adekvat digital kompetens?

Skriv ut
I skolverkets förslag på en IT-strategi för svenskskolas olika skolformer (skola & förskola och Gymnasieskola & Vuxenutbildning) skriver skolverket:

Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.

Men vad innebär det? skolverket fortsätter…

I visionen används uttrycket ”adekvat digital kompetens” för att tydliggöra att den digitala kompetensen dels förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg, dels för att markera att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå då den digitala kompetensen successivt behöver utvecklas relaterat till barn och elevers förutsättningar. – s. 5 Skolverket: Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella ITstrategier för skolväsendet

För att förstå vad skolverket har för vision för 2020 så är det bra att ha en förståelse för vad digital kompetens innebär. Detta inlägget är till för att skapa en djupare bild över vad begreppet betyder.

Bakgrund

En av grunderna till varför svensk skola ska jobba med digital kompetens är rekommendation som Europaparlamentet och Europeiska unionens råd meddelade 2006, där digital kompetens beskrivs som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Även OECD (2010) förde i en studie om The New Millennium Learners fram digitaliseringens allt större betydelse för arbeta med digital kompetens i skolan.

Definition på digital kompetens

Skolverket utgår från Digitaliseringskommissionens definition av digital kompetens.

utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar de kunskaper, färdigheter, den förståelse och motivation som individen behöver i den förändringsprocess digitaliseringen innebär. Utvecklingen sker kontinuerligt vilket innebär att de krav som kommer att ställas på digital kompetens, i privatlivet och samhällslivet liksom inom utbildningen och arbetslivet, fortlöpande förändras. Digital kompetens är därmed inget statisk, innebörden av begreppet förändras utifrån teknikens och tjänsternas utveckling. Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert och kritiskt använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Medvetenhet om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet är också avgörande i den digitala kompetensen. Individen kommer kontinuerligt behöva utveckla sin digitala kompetens för att ha förutsättningar att använda digitala verktyg och tjänster utifrån sina egna behov och utifrån det som förväntas av dem men också för att bidra till innovation och utveckling av produkter och tjänster. – Digitaliseringskommissionen

Andra definitioner

De flesta definitioner av vad det innebär med digital kompetens är snarlika. Nedan förklaras de vanligaste förekommande definitionerna.

EU:s definition digital kompetens (DigComp 2.0)

EU har tagit fram ett ramverk för utvecklingen av digital kompetens bland medborgarna i Europa. DigComps syfta var att beskriva vad en EU-medborgare måste kunna inom det digitala området för att svara mot arbetslivets krav och för att kunna fungera som en aktiv medborgare i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Ramverket DIGCOMP innehåller fem områden och de områdena innehåller sammanlagt tjugoen delområden. I ramverket definieras kompetens som summan av en individs kunskaper, färdigheter och attityder, och utgör tillsammans förmågan att lösa problem i olika situationer och sammanhang, på egen hand och tillsammans med andra. (källa: Omvärldsbloggen)


Information and data literacy

1.1 Browsing, searching and filtering data, information and digital content
To articulate information needs, to search for data, information and content in digital environments, to access them and to navigate between them. To create and update personal search strategies.

1.2 Evaluating data, information and digital content
To analyse, compare and critically evaluate the credibility and reliability of sources of data, information and digital content. To analyse, interpret and critically evaluate the data, information and digital content.

1.3 Managing data, information and digital content
To organise, store and retrieve data, information and content in digital environments. To organise and process them in a structured environment.

Communication and collaboration

2.1 Interacting through digital technologies
To interact through a variety of digital technologies and to understand appropriate digital communication means for a given context.

2.2 Sharing through digital technologies
To share data, information and digital content with others through appropriate digital technologies. To act as an intermediary, to know about referencing and attribution practices.

2.3 Engaging in citizenship through digital technologies
To participate in society through the use of public and private digital services. To seek opportunities for self-empowerment and for participatory citizenship through appropriate digital technologies.

2.4 Collaborating through digital technologies
To use digital tools and technologies for collaborative processes, and for co-construction and co-creation of resources and knowledge.

2.5 Netiquette
To be aware of behavioural norms and know-how while using digital technologies and interacting in digital environments. To adapt communication strategies to the specific audience and to be aware of cultural and generational diversity in digital environments.

2.6 Managing digital identity
To create and manage one or multiple digital identities, to be able to protect one’s own reputation, to deal with the data that one produces through several digital tools, environments and services.

Digital content creation

3.1 Developing digital content
To create and edit digital content in different formats, to express oneself through digital means.

3.2 Integrating and re-elaborating digital content
To modify, refine, improve and integrate information and content into an existing body of knowledge to create new, original and relevant content and knowledge.

3.3 Copyright and licences
To understand how copyright and licences apply to data, information and digital content.

3.4 Programming
To plan and develop a sequence of understandable instructions for a computing system to solve a given problem or perform a specific task.

Safety

4.1 Protecting devices
To protect devices and digital content, and to understand risks and threats in digital environments. To know about safety and security measures and to have due regard to reliability and privacy.

4.2 Protecting personal data and privacy
To protect personal data and privacy in digital environments. To understand how to use and share personally identifiable information while being able to protect oneself and others from damages. To understand that digital services use a “Privacy policy” to inform how personal data is used.

4.3 Protecting health and well-being
To be able to avoid health-risks and threats to physical and psychological well-being while using digital technologies. To be able to protect oneself and others from possible dangers in digital environments (e.g. cyber bullying). To be aware of digital technologies for social wellbeing and social inclusion.

4.4 Protecting the environment
To be aware of the environmental impact of digital technologies and their use

Problem solving

5.1 Solving technical problems
To identify technical problems when operating devices and using digital environments, and to solve them (from trouble-shooting to solving more complex problems).

5.2 Identifying needs and technological responses
To assess needs and to identify, evaluate, select and use digital tools and possible technological responses to solve them. To adjust and customise digital environments to personal needs (e.g. accessibility).

5.3 Creatively using digital technologies
To use digital tools and technologies to create knowledge and to innovate processes and products. To engage individually and collectively in cognitive processing to understand and resolve conceptual problems and problem situations in digital environments.

5.4 Identifying digital competence gaps
To understand where one’s own digital competence needs to be improved or updated. To be able to support others with their digital competence development. To seek opportunities for self-development and to keep up-to-date with the digital evolution.

Digital literacy (Futurelab)

Ett vanligt begrepp på engelska är Digital Literacy och oftast syftas det till Futurelabs handbok ”Digital literacy across the curriculum” som publicerades 2010. Futurelab är oberoende och icke-vinstdrivande brittisk aktör.  Handboken är ingen ”så hör gör du”-guide utan snarare presenterar en bakgrund till varför det är viktigt att jobba med digital literacy i skolan och ger även exempel på hur lärare kan i deras undervisning möta de utmaningarna och möjligheter som digitalisering i samhället ger.

Literacy eller litteracitet som det heter på svenska betyder ’läs- och skrivkunnighet’. vidare innebörden av begreppet litteracitet ger utrymme åt språk och kommunikation och inkluderar, förutom läs- och skrivaktiviteter, också berättande, symboler och bilder. (Källa Ne.se)

I handboken delas begreppet digital literacy in i 8 st olika komponenter.

Some people associate digital literacy simply with the functional skills of being able to use a computer or particular software package effectively. But digital literacy is about much more than having access to or being able to use a computer. – s. 19 Futurelab Digital literacy across the curriculum (läs gärna 19 – 20)

De 8:a komponenterna i Digital literacy

Functional skills

Handlar om att elever ska ha förmågan att förstå hur de använder hårdvara och mjukvara. Det kan handla om att kunna använda en digital kamera till hur man bearbetar text i ett ordbehandlingsprogram. Det handlar även om att skapa en kunskap där genom nyttjande av flera verktyg, kreativa och kollaborativa funktioner kunna nå det resultat man eftersöker.

Creativity

Digital Literacy stödjs av kreativitet men även bygger på kreativitet. Att vara kreativ förknippas vanligtvis att skapa nya idéer. Samma koppla idéer i en innovativ process. Kreativitet är mer än att vara konstnärlig utan snarare handlar det mer om hur vi tänker, hur vi skapar och hur vi delar vår kunskap. Dagens medier (främst på internet) bygger mer eller mindre på att du som deltagare inte är passiv utan snarare en medproducent och även skapare, då det blir enklare och enklare att skapa ex. podcast, video och hemsidor. Många menar att det finns en kopplingen mellan kritiskt tänkande och kreativitet skapande. Genom att att skapa ex. medier, så ökar en bredare förståelse för medier och där med ett kritiskt blick.  

Critical thinking and evaluation

Vi är inte passiva mottagare av information utan även bidrar , analyserar och skapar information. I det informations samhälle vi lever i måste vi ständigt vara kritisk tänkande. I olika flöden matas vi ständigt av information där objektivitet eller subjektivitet inte är tydlig. Information som sprids i ex. sociala medier är oftast baserad på den informationen du ger ut av dig och din (digitala) omgivning, detta fenomen kallas oftast för ”filterbubblan”. Metoder för att vara kritisk tänkande är därför väldigt viktiga när det kommer till digital literacy.

Cultural and social understanding

Att skapa, kommunicera, analysera osv. genom digitala tekniker är alltid placerad i ett större kontext. Som deltagare i ett digitalt sammanhang behöver du förstå vilka sociala och kulturella fenomen som finns. Samtidigt som det digitala inte är en egen värld (ex. offline/online, IRL,AFK) så skapas det beteenden som du som deltagare bör förstå. Tänk liknelsen att leva i ett nytt land, det räcker inte enbart att lära sig språket utan även förstå vilken kulturellt och socialt beteenden som finns där. Att förstå beteende behöver inte betyda om man följer de.

Collaboration

Lärande kan ske i dialog med andra. Genom att diskutera och samarbeta skapar man en förståelse. Många ”arenor” (ex. sociala medier) på internet bygger på socialt deltagande. Elever behöver förstå hur digitala tekniker och socialt interaktivitet samspelar. Samarbete mellan personer behöver inte vara knuten till specifik plats eller tid. Genom att använda digitala realtidssamarbetsytor kan elever även lära sig förmågor som debattera, flexibilitet, kompromissa och att lyssna.

The ability to find and select infomation

Kompetensen att hitta och välja den information man söker  (informationssökning) i en digital literacy kontext handlar inte enbart att söka information på internet utan även kunskapen om avgöra vilket medium/format (ex. bok, video, podcast, internet osv.) som passar ämnet bäst. När det kommer till att söka på internet via sökmotorer handlar det om att förstå hur man både gör en sökning på bästa sätt, sållar i resultatet och förstår hur en sökmotors algoritm fungerar (Sökoptimering).

Källkritik är viktigt när det kommer till digital literacy. Men elever behöver också ha kompetensen att att kunna använda digitala källor på bästa sätt, ex. inte copy-paste text och källhänvisa på ett korrekt sätt.

Effective Communication

Kommunikation är centralt i sättet vi lever idag. Mycket av dagens kommunikation sker via digitala tekniker. I dagens samhälle ska inte en person enbart kunna använda digitala kommunikations tekniker utan även avgöra vilket som är mest lämpad utifrån olika sammanhang. Ständigt utvecklas nya sätt att kommunicera digitalt och målet är inte att kunna alla tjänster utan att ha en förståelse för hur kommunikation sker digitalt. Även en kritisk tänkande är viktigt när det kommer till kunna använda digitala kommunikations kanaler.

När elever ska presentera en produkt eller en idé är det viktigt att vara medveten om vilken publik som är mottagare. Valet av sättet att kommunicera till sin publik bör göras med omsorg.

E-safety

E-safety är nära besläktat med Cultural and social understanding och Critical thinking and evaluation. Det handlar om valen man gör med digitala tekniker som kan påverka sig själv men även andra. Exempel kan vara att förstå åldersgränser, näthat/nätkärlek (cyber-bullying) plagiarism, upphovsrätt och virus skydd.  I ett digital literacy sammanhang handlar det om hur man får kunskapen att förbereda sig för att kunna vara säker på internet (och andra digitala tekniker).

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments are closed.